ખીરીસતી પરચાર

ડાંગી ભાષા વેબસાઈટઆમી તુમને સાટી  ખીરીસતી પરચાર તેમાં તુમી હેરી સકતા હાસ અની મોફતમાં ડાઉનલોડ કરી શકતા હાસ.

Thumbnail image