ખીરીસતી પરચાર

ડાંગી ભાષા વેબસાઈટઆમી તુમને સાટી  ખીરીસતી પરચાર તેમાં તુમી હેરી સકતા હાસ અની મોફતમાં ડાઉનલોડ કરી શકતા હાસ.

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.