ડાંગી ગાનાને ચોપડે

BIBLE PRIMARY PIC.jpg

ડાંગી ગાનાને ચોપડે- આમી  યેમાં તુમને સાટી ડાંગીમાં   ડાંગી ગાનાને ચોપડે થવે હેત તેહાલાં તુમી વાંચી હેરી ડાઉનલોડ કરી ગાના લાવી સકતા હાસ અની દુસરેલા પન દી શકતા હાસ.