ડાંગી ગાનાને ચોપડે

BIBLE PRIMARY PIC.jpg

ડાંગી ગાનાને ચોપડે- આમી  યેમાં તુમને સાટી ડાંગીમાં   ડાંગી ગાનાને ચોપડે થવે હેત તેહાલાં તુમી વાંચી હેરી ડાઉનલોડ કરી ગાના લાવી સકતા હાસ અની દુસરેલા પન દી શકતા હાસ.

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.