ડાંગી ગાનાને ચોપડે

Downloads: 
  • File icon ડાંગી ગાનાને ચોપડે પીડીએફ ૨
    Download View150.14 કેબી
  • File icon ડાંગી ગાનાને ચોપડે પીડીએફ
    Download View8.62 એમબી

BIBLE PRIMARY PIC.jpg

ડાંગી ગાનાને ચોપડે- આમી  યેમાં તુમને સાટી ડાંગીમાં   ડાંગી ગાનાને ચોપડે થવે હેત તેહાલાં તુમી વાંચી હેરી ડાઉનલોડ કરી ગાના લાવી સકતા હાસ અની દુસરેલા પન દી શકતા હાસ.