બાઈબલને ગોઠે

Downloads: 
 • File icon દયાળું સમરૂનીનાં દાખલાં
  Download View253.86 કેબી
 • File icon ખરાં દરાખના યેલ
  Download View152.44 કેબી
 • File icon વિશ્વાસુ અની અવિશ્વાસુ દાસ
  Download View173.94 કેબી
 • File icon એક મૂરખ ધનવાનના દાખલાં.
  Download View175.91 કેબી
 • File icon ઇસુ ની સમરુનની ગોટ.
  Download View156.56 કેબી
 • File icon ધર બાંદનારસી ગોટ
  Download View148.05 કેબી
 • File icon વિધવા અની અધર્મી ન્યાયધીશ.
  Download View95.53 કેબી
 • File icon ભુલેલ ધેટાંનાં દાખલાં
  Download View173.79 કેબી
 • File icon બી પીરનારનાં દાખલાં
  Download View192.02 કેબી

આમી તુમને સાટી બાઈબલને ગોઠે અની તેમાં તુમને સાટી મોફતમાં  તેમાં બાઈબલ બાઈબલને ગોઠે ડાંગી ભાષામાં હેરી શકતાં હાસ અની  ડાઉનલોડ કરી (આભાર.)