બાઈબલને ગોઠે

આમી તુમને સાટી બાઈબલને ગોઠે અની તેમાં તુમને સાટી મોફતમાં  તેમાં બાઈબલ બાઈબલને ગોઠે ડાંગી ભાષામાં હેરી શકતાં હાસ અની  ડાઉનલોડ કરી (આભાર.)

Thumbnail image