ડાંગી બાઈબલ મોબાઈલ એપ

Downloads: 
  • File icon ડાંગી બાઈબલ મોબાઈલ એપ
    Download2.26 એમબી

BIBLE PRIMARY PIC.jpg

ડાંગી ભાષામાં વેબસાઈટ માં  એન્ડ્રોઈડ સોફટવેર   અની તેમાં તુમને સાટી મોફતમાં હેરીની ડાઉનલોડ કરી શકતાં હાસ , તેમાં ડાંગી ભાષામાં બાઈબલ નવાં નેમ ,   બાયબલનાં એન્ડ્રોઈડ સોફટવેર વગેરે આહાં. (આભાર.)